FOLLOW US   

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
1.1 Με στόχο την προστασία και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της καθώς και των προσώπων που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεών της, η εταιρεία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΝ» που εδρεύει επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι (εφεξής η «Εταιρεία») έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης στους χώρους που φιλοξενείται η Έκθεση Dream On | Πύλη (εφεξής «Έκθεση»).
1.2 Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1 Στην παρούσα Δήλωση, ο «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΝ» αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά την έννοια του νόμου.

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1 Η νομική βάση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων είναι εν προκειμένω η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας και συγκεκριμένα η διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων έργων τέχνης μεγάλες αξίας τα οποία εκτίθενται στο κοινό, καθώς και των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους της.

4. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
4.1 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία συνίστανται στην εικόνα των ατόμων που εισέρχονται και εξέρχονται στους χώρους της Έκθεσης καθώς και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό σας στοιχείο θέσετε οι ίδιοι με δική σας πρωτοβουλία υπόψη μας σε τυχόν επικοινωνία σας μαζί μας συναφούς με τον παρόντα σκοπό επεξεργασίας.

5. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν προς τον σκοπό της ασφάλειας των εγκαταστάσεών της Έκθεσης και των ευρισκόμενων σε αυτές προσώπων και αγαθών.

6. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα μόνο στους αρμοδίως εξουσιοδοτημένους υπάλληλους του OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΝ, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα διαφύλαξης της ασφάλειας των χώρων της Έκθεσης καθώς και αρμόδια εξουσιοδοτημένα τμήματα από το τμήμα IT της Εταιρείας.

6.2 Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας μας ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας τεχνολογίας πληροφοριών. Απαγορεύουμε στους εν λόγω προμηθευτές να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Θα διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται επαρκώς και καταλλήλως όταν κοινοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.

6.3 Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθούμε δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής, ρυθμιστικής ή άλλης δημόσιας αρχής.

7. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.2 Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση, ενδέχεται να αναθέσουμε την επεξεργασία ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός Ε.Ε. και εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους προμηθευτές μας.

7.3 Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας (όπως οι εγκεκριμένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες – Standard Contractual Clauses). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση gdpr@neon.org.gr

8. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8.1 Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού συλλογής τους αλλά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.2 Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε σύμφωνα με την Παρούσα θα καταστρέφονται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την συλλογή τους. Εφόσον συντρέχει νόμιμη επιτακτική ανάγκη της Εταιρείας, ιδίως στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ασφαλείας εντός των εγκαταστάσεών της Έκθεσης, θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πάντοτε σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Όπου τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς, θα καταστρέφονται με ασφάλεια.

9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
9.1 Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτού. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

9.2 Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail: gdpr@neon.org.gr

9.3 Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τον OΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΝ ή σε περίπτωση που η διάθεση των πληροφοριών θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.

9.4 Μπορείτε τέλος να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
10.1 Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11.1 Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση της Εταιρείας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να τα απευθύνετε στο e-mail: gdpr@neon.org.gr